شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ وقتي خدا کتيبه ماتم درست کرد/ از فاطميه رزق محرم درست کرد<br>وقتي خدا کتيبه ماتم درست کرد/ از فاطميه رزق محرم درست کرد
ساعت ویکتوریا
جبهه وبلاگي غدير
رتبه 0
0 برگزیده
330 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top